Política de privacitat

IDENTIFICACIÓ:NOM: Romeu Jové S.L.
CIF: 0B43483437
DIRECCIÓ: C/.Muralla de Santa Tecla, 33
43440 Montblanc- Tarragona
EMAIL: fromeu@romeujove.com

GENERAL:

A l’efecte del que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Romeu Jové S.L., l’informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Romeu Jové S.L., a tenor de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l’accepció àmplia d’aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d’informació per aquest mitjà. En tot cas, serà aplicable referent a això, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.

Romeu Jové S.L., posa en el seu coneixement l’existència d’uns fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, titularitat de Romeu Jové S.L., per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Els citats fitxers es troben inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual pot accedir l’usuari per a comprovar la situació d’aquests.

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:

Romeu Jové S.L., ha adoptado las medidas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

AMBITO D’APLICACIÓ:

L’estructura de fitxers, equips i sistemes d’informació a fi de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de Romeu Jové S.L., que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d’informació que els tracti.

Tot el personal contractat per Romeu Jové S.L. i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció quant a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per Romeu Jové S.L..

RECOLLIDA DE DADES:

L’acceptació de les presents condicions, precisa de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol•licitats personalment a través de formularis o de la pàgina Web.

En el moment que un usuari es registra en el lloc web, o realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliaris, i els relatius a les seves compres i formes de pagament, són incorporats a la nostra base de dades per a tramitar la comanda, i romanen disponibles per a consulta de l’usuari.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

EXERCICI DE DRETS:

Els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podran ser exercitats per l’usuari, o qui a aquest representi, mitjançant sol•licitud escrita i signada, dirigida a Romeu Jové S.L.. No obstant això podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

CONSENTIMENT:

L’usuari presta el seu consentiment perquè Romeu Jové S.L. pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats. Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment exprés al fet que les seves dades puguin ser utilitzats per Romeu Jové S.L. per a l’enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions electròniques, de les seves produtos i serveis per a empreses (material d’oficina, mobiliari, productes i serveis informàtics i internet, i disseny i desenvolupament web), a través de qualssevol de les seves marques comercials i llocs web de la seva propietat.

L’emplenament del formulari inclòs en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Romeu Jové S.L., implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de Romeu Jové S.L..

Al temps de la petició d’aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del Responsable del Fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades.

CESSIÓ A TERCERS:

Romeu Jové S.L. no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Per al compliment dels seus serveis, Romeu Jové S.L., facilitarà el nom i cognoms, adreça i número de telèfon dels usuaris a les empreses de transport que col•laboren amb l’entitat per a la prestació del servei.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre Romeu Jové S.L. i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Romeu Jové S.L. a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu haver de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure’s sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe a aquests, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a tercer algun la seva identificació, contrasenya o números de referència que Romeu Jové S.L. pogués proporcionar-li. Així mateix, per a garantir que la protecció del secret professional entre Romeu Jové S.L. i el client es preservi en totes les comunicacions, el client/usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:

Romeu Jové S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades a fi d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en la pàgina Web de Romeu Jové S.L.

Romeu Jové S.L., a tenor de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l’accepció àmplia d’aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d’informació per aquest mitjà. En tot cas, serà aplicable referent a això, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.